Políticas de devolucións e reembolsos

Condicións de venda

PALLETAS IGLESIAS informa os usuarios do sitio web https://www.palletas.es/ das condicións de venda on- line.

1. Condicións Xerais.

2. Políticas de Prezos.

3. Impostos.

4. Formas de Pago.

5. Gastos de envío

6. Sobre a dispoñibilidade dos artigos

7. Condicións de Entrega

8. Devolucións.

9. Cambios

10. Defectos e/ou Erros

1. Condicións xerais

As presentes Condicións Xerais foron elaboradas de conformidade co establecido na Lei 34/2002, de servizos da sociedade da información e comercio electrónico ( LSSICE), a Lei 7/1998 sobre Condicións Xerais de Contratación, o Real Decreto 1906/1999 polo que se regula a contratación telefónica ou electrónica con condicións xerais en desenvolvemento do artigo 5.3 da Lei 7/1998, o Real Decreto Lexislativo 1/2007, do 16 de novembro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Xeral de Defensa dos Consumidores e Usuarios e outras leis complementarias, a Lei 7/1996 de Ordenación do Comercio Comerciante polo miúdo, a Real Decreto-Lei 14/1999 reguladora da Firma Electrónica e cantas disposicións legais resulten de aplicación.

 • O cliente poderá realizar as súas compras unha vez proporcionase os datos solicitados por PALLETAS IGLESIAS. En caso de non facilitar todos os datos solicitados o proceso de compra non poderá ser completado e, por tanto, non podra efectuarse a compra por parte do cliente.
 • O cliente será responsable da actualización dos seus datos identificativos, de facturación e entrega. PALLETAS IGLESIAS non se responsabiliza de calquera erro identificativo que teña como orixe o usuario.
 • Todos os produtos están suxeitos a dispoñibilidade no momento do pedido. PALLETAS IGLESIAS resérvase o dereito de cambiar, en calquera momento, a cantidade e/ou o tipo de produtos que poidan comprarse no sitio. Se o produto ou produtos non estiveses dispoñibles, o noso Servizo de Atención ao Cliente poñerase en contacto con vostede inmediatamente para comunicar o prazo de entrega e, no caso de non ser aceptado, proceder de inmediato á devolución do importe correspondente.
 • A propiedade do Produto comprado no Sitio será transferida ao Cliente no momento da entrega, baixo a condición de que PALLETAS IGLESIAS percibise o pago do valor total dos bens. En todo caso, os riscos de danos e/ou extravío do Produto transfírense ao Cliente no momento da entrega.

2. Política de Prezos

Os prezos dos produtos ofertados a través do sitio web https://palletas.es/ :

 • están expresados en Euros.
 • inclúen o I.V.A (Imposto de valor engadido)
 • non inclúen gastos de envío e entrega

3. Impostos

Os prezos dos produtos que se atopan á venda na tenda de comercio electrónico do sitio web https:// palletas.es/ inclúen o Imposto de Valor Engadido (I.V.A.),

4. Formas de Pago

PALLETAS IGLESIAS pon ao dispor dos seus clientes diversas formas de pago para as compras que realicen a través do sitio web https://www.palletas.es/ .

Estas formas de pago son as seguintes:

 • PayPal. Enviarase unha ligazón para o pago no caso de que o cliente elixa este modo de pago. O cliente deberá estar rexistrado previamente en www.paypal.com.
 • Tarxeta bancaria. Pago seguro a través de tarxeta bancaria Visa ou Mastercard a través do sistema de pago seguro STRIPE.

5. Gastos de envío

GASTOS DE ENVÍO Gratis para pedidos superiores a 50,00€ en España península.

Para envíos ás Illas Canarias,Ceuta e Melilla, os gastos de envío incrementan os gastos de aduanas.

6. Sobre a dispoñibilidade dos artigos

Nos detalles de cada artigo atoparás o número de unidades que hai en stock. Se non aparece esta información, quere dicir que non os temos fisicamente no noso almacén, pero é probable que os teña o noso provedor e póidase conseguir rapidamente. En caso de non ser así, comunicarémosche o prazo de entrega e, en caso de non ter a túa aprobación, procederemos a devolverche o importe pago de inmediato.

7. Condicións de Entrega

Cada entrega considérase efectuada a partir da posta ao dispor do produto ao Cliente por parte da Axencia, materializado polo sistema de control da mesma. Para a entrega dos Produtos, deberá atoparse no domicilio indicado no pedido xa sexa o Cliente ou unha persoa que este autorice. No momento da entrega por parte da Axencia, o Cliente deberá verificar:

 • que a cantidade de caixas sexa a mesma que se expresa nos documentos de transporte
 • que a embalaxe non estea roto nin húmido, nin alterado en forma algunha. Todo dano na embalaxe e/ou no ou os Produtos, deberá ser notificado de inmediato, deixándoo establecido por escrito nos documentos de entrega da Axencia. Unha vez que o Cliente asinase o documento de transporte da Axencia, non terá dereito a obxectar respecto ao aspecto exterior dos obxectos entregados.

En caso que, debido á non dispoñibilidade repentina e temporal dos Produtos, PALLETAS IGLESIAS vísese impedido de entregar a mercadoría, o Cliente será informado de inmediato a través do noso Servico de Atención ao Cliente. O importe pago polo Cliente será reembolsado tan pronto como fose posible, e en todo caso antes de transcorridos 15 (quince) días desde a recepción do pedido enviado polo Cliente.

En caso que o Cliente o requira, PALLETAS IGLESIAS emitirá unha factura polos produtos enviados e enviaraa por correo electrónico. Para a emisión da factura, PALLETAS IGLESIAS referirase aos datos proporcionados polo Cliente. Unha vez que a factura fose emitida, non será posible modificación algunha da mesma.

PALLETAS IGLESIAS recomenda ao Cliente poñerse en contacto co noso Servizo de Atención ao Cliente #ante calquera dúbida, a través do correo electrónico a info@palletas.es

8. Devolucións

PALLETAS IGLESIAS desexa garantir a satisfacción absoluta dos seus Clientes. O Cliente poderá exercer o seu dereito de desistencia e poderá devolver un produto ou un pedido que por algún motivo non satisfai as súas expectativas.

 • Se o cliente non queda satisfeito cando reciba o pedido, ten un prazo de 14 DIAS, a contar desde a data de recepción para executar o dereito de devolución. Nestes casos, o cliente correrá cos gastos de envío, tanto de ida, como de volta. É dicir, reintegrarase unicamente o importe dos artigos.
 • Para realizar a devolución, o produto deberá estar en perfectas condicións, na súa embalaxe orixinal e cos complementos ou agasallos promocionais incluídos no seu caso. Unha vez recibida a mercadoría nas instalacións de PALLETAS IGLESIAS, e previa verificación do estado da mesma, procederase ao reintegro do seu importe conforme á modalidade de pago realizada polo cliente durante o proceso de compra.
 • PALLETAS IGLESIAS resérvase o dereito de rexeitar a devolución daqueles produtos que non cumpran con estas directrices, a condición de que non se trate dun produto defectuoso. En caso que a devolución non fose aceptada por PALLETAS IGLESIAS, estes produtos permanecerán nas nosas oficinas centrais para ser recollidas polo cliente, por un período non superior a 30 (trinta días) desde a súa devolución.
 • As devolucións deber ir acompañadas dunha copia da confirmación do pedido, de maneira que PALLETAS IGLESIAS poida identificar o Cliente e o seu respectivo pedido.
 • As devolucións deberán facerse á seguinte dirección:

Cristina Arribas Pérez

C/ Médico Devesa Núñez,11 4ºC – 15008 A Coruña (España)

 • Os reembolsos emitiranse mediante o mesmo sistema utilizado para o pago. Unha vez realizado o reembolso, PALLETAS IGLESIAS enviará un correo electrónico de confirmación. Só poderá efectuar devolucións a través da web o comprador orixinal do produto. No caso de pagos realizados a través de Contra Reembolso, PALLETAS IGLESIAS solicitará ao Cliente unha conta bancaria para realizar o reembolso a través de transferencia bancaria.
 • PALLETAS IGLESIAS fará todos os esforzos posibles por reembolsar sen demora ao cliente, dentro e antes de transcorridos 15 (quince) días desde a solicitude escrita de cancelación do pedido e o recibo da mercadoría devolta.
 • PALLETAS IGLESIAS reembolsará o custo total do ou dos Produtos que sexan devoltos polo Cliente, sen uso e sen danos.
 • Todos os gastos de entrega por concepto de devolución dos Produtos correrán por conta do cliente: todos e cada un dos custos de devolución que corresen por conta do Cliente serán non reembolsables. PALLETAS IGLESIAS recomenda o uso dunha mensaxería privada para a devolución do ou dos Produtos, a fin de posibilitar a localización do envío.
 • PALLETAS IGLESIAS non será responsable nin estará obrigada pola perda, envío a unha dirección errónea ou atraso na devolución de calquera artigo que o Cliente queira devolver, na medida que os riscos do transporte son asumidos polo Cliente.
 • Os produtos comprados en liña non poderán ser devoltos nos puntos de venda ao público, nin se reembolsará alí o custo dos mesmos.
 • Para realizar a súa devolución, deberá enviarnos un correo electrónico á dirección: info@palletas.es
 • PALLETAS IGLESIAS recomenda que o Cliente se poña en contacto co noso a través do correo a info@palletas.es

9. Cambios

 • Dispón de 15 días para efectuar un cambio sempre e cando o produto conserve o envoltorio orixinal.
 • EXCEPCIÓNS: Por hixiene, non se admiten cambios de productos para os que o seu uso implique o contacto coa boca ou nariz.
 • Unha vez recibidos o ou os produtos que se queiran cambiar, PALLETAS IGLESIAS verificará que se atopen en bo estado e procederá a enviar outros se están nese momento dispoñibles.
 • Todos os gastos de entrega por concepto de cambios correrán por conta do Cliente e en ningún caso PALLETAS IGLESIAS aceptará devolucións a portes debidos.
 • As devolucións deberán facerse á seguinte dirección:

Cristina Arribas Pérez

C/ Médico Devesa Núñez,11 4º C – 15008 A Coruña (España)

10. Defectos e/ou Erros

 • En todos os casos, admitirase a devolución dos produtos defectuosos e envíos erróneos, sendo PALLETAS IGLESIAS quen se faga cargo dos gastos de envío sempre que o cliente comunique esta circunstancia no prazo de SETE DIAS (sete) contados desde a data de recepción do envío.
 • Se un Produto adquirido na nosa páxina web fose defectuoso ou en caso que PALLETAS IGLESIAS enviase un produto distinto ao do estipulado no pedido, o Cliente deberá poñerse en contacto inmediatamente vía correo electrónico a info@palletas.es
 • Se o Cliente non estivese satisfeito e/ou houbese algunha discrepancia respecto ao pedido enviado polo Cliente, este deberá conservar todos os documentos de compra, o Produto e a súa caixa e poñerse de inmediato en contacto coa empresa a través dun correo electrónico á seguinte dirección: info@palletas.es
 • O cliente enviará os artigos defectuosos polo medio que acorden previamente o Cliente e PALLETAS IGLESIAS.
 • Unha vez comprobado o erro ou o defecto, reembolsará o custo total do ou dos Produtos máis os gastos de envío nos que incorrese o Cliente.